CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje
Na temelju odredbe članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), skupština Hrvatske udruge članova nadzornih i upravnih odbora, na sjednici održanoj u Zagrebu 28. rujna 2015. godine usvojila je sljedeći


S T A T U T

 

HRVATSKE UDRUGE ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA 

(dalje u tekstu: „Udruga“)

I. OPĆE I UVODNE ODREDBE 

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Naziv i sjedište

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: “Hrvatska udruga članova nadzornih i upravnih odbora”.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: “Croatian Institute of Directors”.
Skraćeni naziv Udruge glasi: “CID”.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.

Pravna osobnost Udruge i odnosi s trećima

Članak 3.

Udruga je neovisno, dobrovoljno i neprofitno udruženje fizičkih osoba, neprofitna pravna osoba.
Udruga je politički nepristrana, nije pod utjecajem ni jedne političke stranke i neće sudjelovati ni u kakvim političkim ili ideološkim aktivnostima.
Udruga je pravna osoba koja će neovisno stupati u pravne odnose, samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze i bez ograničenja. Udruga za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom i sredstvima.
Udruga stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske.
Udruga ima znak. Znak Udruge je u dva reda složeni simbolični prikaz 5 stolica (krugova), tri u prvom redu, od kojih je srednja istaknuta crvenom bojom, a sve druge bijelom i u nastavku slova skraćenog naziva Udruge „CID“.
Udruga ima pečat. Pečat Udruge identičan je znaku Udruge, četvrtastog oblika dimenzija 20 x 40 mm, a sadrži naziv i sjedište Udruge.

Zastupanje Udruge

Članak 4.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik samostalno i pojedinačno, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik.
Za određene djelatnosti Udruge, Udrugu može zastupati i druga osoba, ako ju je Predsjednik valjano pisanim putem opunomoćio za zastupanje.

Javnost rada Udruge

Članak 5.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje:
- pravodobnim obavještavanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima putem web stranice Udruge, putem e-maila ili telefonskim putem, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- objavom godišnjih financijskih izvješća putem Registra neprofitnih organizacija,
- objavljivanjem Statuta Udruge na web stranicama Udruge, te
- putem sredstava javnog priopćavanja.
Javnost rada Udruge osigurava i za nju odgovara Tajnik Udruge. U ostvarivanju javnosti rada Udruge može, po potrebi, sudjelovati i Predsjednik, odnosno dopredsjednik Udruge.
Javnosti se mogu uskratiti oni podaci Udruge koji su njezina poslovna tajna, u skladu s primjenjivim zakonskim propisima.

II. TEMELJNI CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Temeljni ciljevi Udruge

Članak 6.

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Udruge jesu:
- trajno stručno usavršavanje članova Udruge,
- postizanje tretiranja, u statusnom pogledu, obavljanja funkcije člana nadzornih i upravnih odbora kao zasebne interdisciplinarne profesije,
- obavljanje upravljačkih i poslovodnih funkcija u gospodarstvu u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, sukladno jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike,
- ustanovljavanje i razvitak jedinstvenih strukovnih standarda glede statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti članova nadzornih i upravnih odbora,
- razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja u Hrvatskoj, te
- razvoj poslovne izvrsnosti.

Djelatnosti Udruge

Članak 7.
Djelatnosti Udruge su:
- razvijanje profesionalnih sposobnosti članova nadzornih i upravnih odbora u poduzetničkoj radnoj kulturi,
- uspostavljanje nacionalnog standarda i minimalnih obvezatnih kriterija za članove nadzornih i upravnih odbora,
- poticanje brige o zaštiti pravne sigurnosti članova nadzornih i upravnih odbora i briga za opseg i kvalitetu ugovornog prava iz radnog odnosa,
- suradnja s gospodarskim komorama, poslodavcima, industrijskim sindikatima i drugim institucijama u svezi s ostvarivanjem programskih ciljeva i zadataka Udruge,
- organizacija vanjske podrške i sustava kolektivnih pogodnosti u pružanju intelektualno-konzultantskih usluga i poslovnih informacija za potrebe članova Udruge, te
- dodjela Hrvatske nagrade za poslovnu izvrsnost.
Gospodarske djelatnosti Udruge su:
- organiziranje programa edukacije iz područja djelovanja Udruge.

III. ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Sposobnost za članstvo

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba, kao i valjano osnovana i registrirana pravna osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je Udruga osnovana ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno. Redovitim članom Udruge postaje se pristupanjem Udruzi i plaćanjem članarine, dok počasne članove imenuje Upravni odbor. Počasni članovi izjednačeni su s redovitim članovima u ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza sukladno odredbama ovog Statuta, internih akata Udruge i primjenjivih zakonskih propisa, osim obveze plaćanja upisnine i članarine.

Članovi Udruge odgovorni su i obvezni se pridržavati Statuta i svih drugih akata i pravila Udruge, pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge, čuvati i podizati ugled Udruge te, u slučaju redovitih članova, plaćati godišnju članarinu.
Udruga može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge.

Postajanje članom i plaćanje članarine

Članak 9.

Zahtjev za primanje u redovito članstvo podnosi se Upravnom odboru u pisanom obliku. Oduku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor.

Članom Udruge se postaje upisom u Popis članova koji vodi Tajnik Udruge, pri čemu se članu izdaje članska iskaznica s registarskim brojem, kao jedinstvenim brojem za identifikaciju u svojstvu člana Udruge. Udruga će svojim Pravilnikom o registraciji članova Udruge, utvrditi standard strukture i sadržaja registracijskog broja.

Svaki redoviti član je nakon primanja u članstvo dužan plaćati godišnju članarinu. Iznos upisnine i članarine, kao i uvjete njihova plaćanja Upravni odbor će utvrđivati jednom godišnje svojom odlukom. U svakom slučaju razlikovati će se iznos članarine za redovite članove fizičke osobe (tzv. individualna članarina) i iznos članarine za redovite članova pravne osobe (tzv. Korporativna članarina).

Popis članova

Članak 10.

Udruga vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova Udruge odgovoran je Tajnik Udruge, koji osigurava da navedeni popis uvijek bude ažuran i u skladu sa zakonom.

Udruga će objaviti popis svojih članova, koji se vodi elektronički, na svojoj internetskoj stranici te će isti uvijek biti dostupan na uvid članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Popis članova Udruge sadržava najmanje sljedeće podatke o članovima Udruge:

- osobno ime, prebivalište/sjedište, datum rođenja/datum osnivanja i datum registracije pri nadležnom tijelu, osobni identifikacijski broj,
- zanimanje/funkcija i trenutno zaposlenje/pozicija člana, odnosno glavna djelatnost člana,
- kategoriju članstva (redovito ili počasno), te
- dan primanja u Udrugu, odnosno datum prestanka članstva.
Članovi Udruge dužni su prilikom pristupanja Udruzi dostaviti svoje ažurne kontakt podatke, uključujući telefonski broj i adresu elektroničke pošte. Članovi Udruge koji su pravne osobe dužne su prilikom pristupanja Udruzi obavijestiti o osobi koja će biti zadužena, odnosno ovlaštena za kontakt s Udrugom.
Članovi Udruge dužni su obavijestiti Udrugu o svakoj promjeni podataka sadržanih u popisu članova Udruge, te podatcima za kontakt u Udruzi, u roku osam dana od dana nastale promjene.

Članska iskaznica

Članak 11.

Članska iskaznica izdaje se članu prilikom registracije u Udruzi, te predstavlja temeljni oblik identifikacije članstva u Udruzi putem kojeg član potvrđuje svoj identitet i ostvaruje svoja prava i obveze.

U slučaju promjene bilo kojih od podataka u članskoj iskaznici, član Udruge je dužan bez odgode zatražiti izdavanje nove iskaznice.

Članska iskaznica nije podobna za utvrđivanje identiteta člana niti za bilo koje druge potrebe, a koje nisu povezane s Udrugom i njezinom djelatnošću.

Odluku o veličini, obliku i sadržaju članske iskaznice donosi Upravni odbor Udruge, no članska iskaznica u pravilu sadržava naziv i logotip Udruge, broj iskaznice koji odgovara registarskom broju i fotografiju člana Udruge.

Troškove izdavanja iskaznice snosi Udruga. Članska iskaznica je vlasništvo Udruge i u slučaju prestanka članstva u Udruzi, iskaznica se mora vratiti Udruzi.

Prava i obveze članova

Članak 12.

Član Udruge ima pravo:
- pravo glasa u Skupštini, kao i pravo podnošenja prijedloga, osobno ili putem punomoćnika, osim u slučaju da nije podmirio sve svoje financijske obveze prema Udruzi,
- svakodobno nadzirati rad Udruge, upozoravati na povrede i nepravilnosti i zahtijevati da se iste uklone, te sukladno odredbama Zakona o udrugama i odredbama ovog Statuta od nadležnog tijela Udruge zaprimiti odgovor,
- birati i biti biran u tijela Udruge,
- sudjelovati u djelatnostima Udruge,
- davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge, te
- biti pravodobno obaviješten o radu Udruge.
Član Udruge dužan je:
- pridržavati se Etičkog kodeksa Udruge,
- pridržavati se odredaba Statuta,
- ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge,
- čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze,
- čuvati i podizati ugled Udruge, te
- sudjelovati u programima edukacije u organizaciji Udruge.

Član stegovno odgovara za povredu svojih članskih dužnosti propisanih ovim Statutom i drugim aktima Udruge. Pod povredom članskih dužnosti osobito se smatra nečasno ponašanje ili ponašanje koji na drugi način šteti ugledu i ostvarivanju ciljeva Udruge. Stegovni postupak protiv člana pokreće se na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje 10% redovnih članova Udruge. Stegovni postupak provodi Upravni odbor koji odluku donosi običnom većinom danih glasova. U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
- pisana opomena, te
- isključenje iz Udruge.

Prestanak članstva u Udruzi

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- ako član ili njegov zastupnik pisanim putem obavijeste Upravni odbor u pisanom obliku o prestanku njegova članstva;
- isključenjem.

Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem u sljedećim slučajevima:

- ako član ne plati godišnju članarinu i nakon ponovljenog upozorenja Tajnika Udruge, te
- ako se član grubo ogriješi o ciljeve ili Statut Udruge ili na drugi način svojim ponašanjem našteti ugledu Udruge.
O isključenju iz prethodno naznačenih razloga odlučuje Upravni odbor, te u slučaju donošenja odluke o postojanju uvjeta za isključenje o tome u pisanom obliku obavještava člana. Od donošenja navedene odluke članu miruju prava i obveze u Udruzi. Dostava članu vrši se preporučenom poštom s potvrdom primitka, ali i na drugi način u slučaju odbijanja člana da primi pismeno. Svakom članu dostavom odluke o postojanju uvjeta za isključenje mora biti omogućen primjereni rok za očitovanje u trajanju do najdulje mjesec dana. Upravni odbor će uzeti u obzir očitovanje člana o postojanju uvjeta za isključenje, ako se član u tom smislu očitovao, te donijeti konačnu odluku o isključenju iz Udruge.

IV. TIJELA UDRUGE

Tijela Udruge

Članak 14.

Udrugom upravljaju i njezin rad nadziru članovi preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge, na način propisan Zakonom o udrugama i odredbama ovog Statuta. Tijela Udruge su:
- Predsjednik, dopredsjednik i počasni predsjednik Udruge,
- Skupština Udruge,
- Upravni odbor Udruge,
- Nadzorni odbor Udruge,
- Tajnik Udruge,
- Savjet Udruge, te
- Sud časti Udruge.

Predsjednik, dopredsjednik i počasni predsjednik Udruge

Članak 15.

Predsjednik, a uslijed njegova odsustva ili spriječenosti, dopredsjednik Udruge:
- predstavlja i zastupa Udrugu samostalno i bez ograničenja te sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
- upravlja Udrugom samostalno, na nepristran način i na vlastitu odgovornost,
- odgovara za tekuće poslovanje i upravljanje Udrugom te svrsishodnu upotrebu njezinih sredstava i imovine,
- organizira i vodi aktivnosti Udruge sukladno zakonu, Statutu, internim aktima Udruge i odlukama Skupštine ili Upravnog odbora,
- vodi brigu da rad Udruge i rad njezinih tijela bude u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima, te odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- raspoređuje imovinu Udruge sukladno usvojenom financijskom planu i programu rada;
- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- odgovara za podnošenje skupštini financijskih izvješća,
- zapošljava i otpušta radnike Udruge,
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo Udruge i o tome donosi odgovarajuće akte,
- potpisuje akte koje donosi Upravni odbor,
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora Udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
- saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
- dostavlja zapisnik s održane skupštine nadležnom uredu državne uprave,
- rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora, te
- obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.
Dopredsjednik Udruge zamjenjuje Predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Dopredsjednik Udruge pomaže u radu Predsjedniku Udruge i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegova djelokruga.

Za Predsjednika i dopredsjednika Udruge može biti izabrana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna te ima najmanje pet godina radnog iskustva i aktivno poznavanje engleski jezik.

Predsjednika i dopredsjednika Udruge izabire Skupština Udruge, običnom većinom glasova, na razdoblje od tri godine. Predsjednik i dopredsjednik mogu biti ponovno izabrani na istu funkciju, ali ne više od dva puta uzastopno.

Skupština može opozvati Predsjednika ili dopredsjednika prije isteka njihova mandata, kada za to postoji opravdani razlog. Opravdanim razlogom smatrat će se, osobito, povreda odredbi Statuta Udruge, zakona ili drugih propisa, kao i povreda odluka Skupštine odnosno povreda interesa Udruge.
Za svoj rad i provedbu odluka predsjednik i dopredsjednik odgovaraju Skupštini i Upravnom odboru. Predsjednik i dopredsjednik podnose Skupštini izvješće o radu Udruge, Upravnog odbora i svome radu.
Predsjednik Udruge ima istodobno i položaj predsjednika Upravnog odbora, a dopredsjednik Udruge je i dopredsjednik Upravnog odbora.
Počasnog predsjednika imenuje Skupština na prijedlog najmanje 10% redovitih članova Udruge. Počasni predsjednik smatra se ravnopravnim članom Upravnog odbora te može sudjelovati u njegovu radu, te doprinositi radu Udruge i na druge načine.

Skupština Udruge 

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo Udruge i čine ju svi članovi Udruge.
Skupštinu prema potrebi, a najmanje jednom godišnje saziva i njezin dnevni red utvrđuje Upravni odbor. Upravni odbor dužan je sazvati Skupštinu na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva najmanje 1/3 članova Udruge i na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva Predsjednika.

U slučaju da je svim tijelima Udruge istekao mandat, sjednicu Skupštine može sazvati bilo kojih 10 članova Udruge.

Skupština se saziva slanjem pisanog poziva svim članovima koji imaju pravo glasa, najmanje 7 dana prije dana na koji će se održati Skupština.

Skupština se može održati ako joj nazoči najmanje jedna petina (1/5) članova. Ako se Skupštini ne odazove potrebna većina članova, Predsjednik Udruge ovlašten je odgoditi početak rada Skupštine za 30 minuta. Ako ni nakon proteka 30 minuta Skupštini ne pristupi većina članova, Skupština se može održati i donijeti valjane odluke s prisutnim brojem članova. Skupština u svakom slučaju donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Svaki član Udruge ima jedan glas u Skupštini, pod uvjetom da je uredno podmirio sve financijske obveze prema Udruzi.

Skupština može odlučivati samo o pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine.

Članovi koji imaju pravo glasa imaju pravo predlagati Upravnom odboru da se dodatna pitanja uvrste u dnevni red Skupštine. Takvi prijedlozi mogu se podnijeti najkasnije tjedan dana prije godišnje skupštine ili, u slučaju da je Skupština odgođena na temelju odluke Upravnog odbora Udruge, najkasnije tjedan dana prije održavanja Skupštine. Predsjednik Udruge obavijestit će članove Udruge o predloženim dodatnim pitanjima dnevnog reda putem e-maila ili putem obavijesti na internetskoj stranici.

O radu sjednice skupštine se vodi zapisnik koji se čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik Udruge.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge. U slučaju njegove odsutnosti, Skupštinom će predsjedavati dopredsjednik Udruge ili drugi član Upravnog odbora Udruge koji je za to određen odlukom Upravnog odbora.

Skupština u okviru svog djelokruga rada:

- utvrđuje politiku rada Udruge i daje smjernice za njezin budući razvitak,
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.
- usvaja godišnje financijsko izvješće,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
- donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog, Nadzornog odbora, Savjeta i Suda časti, te predsjednika i dopredsjednika Udruge,
- razmatra sva izvješća o radu Udruge, te donosi preporuke, odluke i zaključke te druge akte važne za rad Udruge,
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
- donosi odluku o prestanku Udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama Udruge
- donosi odluke o pitanjima o kojima odluku Skupštine zatraže Upravni odbor ili Predsjednik,
- odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i o isključenju članova iz Udruge sukladno ovom Statutu,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom, te
- odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.


Upravni odbor Udruge

Članak 17.

Upravni odbor je najviše izvršno kolegijalno tijelo Udruge koje određuje politiku Udruge i vodi poslove Udruge između dvije Skupštine.
Upravni odbor:
- bira i imenuje člana Upravnog odbora zaduženog za financije i blagajnu Udruge,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata Udruge,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada Udruge,
- brine se o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Upravnog odbora Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješće o radu Skupštini jednom godišnje,
- imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
- usvaja financijski plan i završni račun te podnosi izvještaj Skupštini,
- podnosi Skupštini izvještaj o primanju novih članova i o isključenju članova Udruge, te
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.
Upravni odbor broji najmanje 9, a najviše 19 članova. Predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge i počasni predsjednik Udruge po svojoj funkciji su članovi Upravnog odbora.
Skupština bira članove Upravnog odbora za razdoblje od dvije godine. Ako se broj članova Upravnog odbora smanji ispod najmanjeg broja članova, predsjednik Udruge ili dopredsjednik Udruge dužni su sazvati Skupštinu u roku od mjesec dana.
U slučaju da član Upravnog odbora dade ostavku ili bude razriješen dužnosti prije isteka dvogodišnjeg mandata, Skupština može imenovati člana Udruge u Upravni odbor, na preostalo razdoblje do isteka mandata člana Upravnog odbora čije je članstvo u Upravnom odboru prestalo.
Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi, a najmanje jedan put u šest mjeseci.
Svaki član Upravnog odbora ima pravo tražiti saziv sjednice, ako smatra da je o pitanju koje treba raspraviti potrebno sazvati sjednicu.
Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik Udruge, a koji se čuva u arhivi Udruge. Član Upravnog odbora se može se razriješiti dužnosti u slučaju da nije nazočio više od polovici sjednica Upravnog odbora u tekućoj godini svoga mandata
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. Odluke su valjane ako je na sjednici Upravnog odbora nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Članovi Odbora ovlašteni su iz redova članova Udruge imenovati svoje zamjenike. Zamjenici mogu, u slučaju spriječenosti člana Odbora, sudjelovati na sastancima Odbora te sudjelovati u raspravama i glasati u ime člana koji ih je imenovao. Imenovanje zamjenika član je dužan prijaviti voditelju ureda Udruge u pisanom obliku, a voditelj ureda je dužan odmah na narednom sastanku Odbora staviti na dnevni red glasanje o prihvaćanju zamjenika. Imenovani zamjenik nije ovlašten sudjelovati u radu Odbora sve dok Odbor svojom odlukom ne prihvati njegovo imenovanje.

Nadzorni odbor Udruge

Članak 18. 

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom, a osobito nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. U sklopu aktivnosti nadzora Nadzorni odbor može primati obavijesti i pritužbe članova na rad pojedinih tijela Udruge.
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa Statutom i aktima Udruge te nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge vodeći računa o odgovornom i gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstvima.
U slučaju primitka obavijesti od člana Udruge o postojanju nepravilnosti u radu Udruge, Nadzorni odbor je o istim navodima dužan provesti istragu te obavijestiti člana koji je podnio obavijest u roku 30 dana od urednog zaprimanja iste.
U slučaju utvrđenja nepravilnosti u tijeku nadzora, bilo da je riječ o redovitom nadzoru ili nadzoru pokrenutom obaviješću člana Udruge, Nadzorni odbor će o istome sastaviti mišljenje te će o svom nalazu i mišljenju izvijestiti članove Udruge i tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru. Ovisno o naravi povrede i/ili nepravilnosti Nadzorni odbor može poduzeti odgovarajuće radnje kako bi osigurao da se povreda ispravi, odnosno da se utvrđeni nedostatci uklone u najkraćem mogućem roku.
Nadzorni odbor Udruge sastoji se od najmanje 3 člana, od kojih jedan ima funkciju Predsjednika, a bira ih Skupština iz redova članova Udruge na vrijeme od dvije godine.
Izabrani član Upravnog odbora ne može biti član Nadzornog odbora. Osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udrugu ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova.

Tajnik Udruge 

Članak 19.

Tajnik vodi administrativne i financijske poslove Udruge, sukladno nalozima Upravnog odbora i Predsjednika i dopredsjednika, a osobito:

- vodi popis članova Udruge,
- vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora,
- održava i usklađuje listu podataka za kontakt sa članovima,
- obavještava članove o aktivnostima Udruge,
- upućuje pozive za sjednice Upravnog odbora i Skupštine,
- utvrđuje dnevni red sjednica Upravnog odbora i Skupštine uz prethodnu suglasnost Predsjednika,
- prikuplja upisninu i članarinu,
- brine se o pravovremenom ispunjenju obveza Udruge prema trećima,
- vodi blagajnu Udruge,
- vodi poslovne knjige Udruge, te
- obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika, dopredsjednika ili Upravnog odbora.

Tajnika Udruge imenuje i opoziva Upravni odbor te je Tajnik u svom radu odgovoran Upravnom odboru Udruge. Za potrebe vođenja zapisnika sa sjednica Upravnog odbora, Tajnik ima pravo sudjelovati u radu Upravnog odbora, ali bez prava glasa.

Tajnik se bira za razdoblje od dvije godine, te može ponovo biti izabran na istu funkciju.

Tajnika ima pravo na naknadu za svoj rad u visini mjesečnog iznosa kojeg odredi Upravni odbor.
U slučaju potrebe, Tajnik može predložiti Upravnom odboru da se tajniku na raspolaganje stavi asistent, koji će pomagati Tajniku u vršenju njegovih dužnosti. Odluku o imenovanju asistenta Udruge donosi Predsjednik Udruge.

Savjet Udruge 

Članak 20. 

Savjet Udruge je stručno i savjetodavno tijelo Udruge kojeg bira Skupština.
Savjet čine predsjednik Savjeta i najmanje tri člana, a najviše ukupno 5 članova, a bira se na rok od dvije godine i može biti ponovno izabran.

Sud časti

Članak 21.

Sud časti je tijelo koje bira Skupština u skladu sa Statutom. Zadaća je Suda časti nadzirati provođenje Etičkog kodeksa i izricati mjere za povrede njegovih odredbi te odlučivati o postojanju sukoba interesa i rješavanju sporova sukladno odredbama ovog Statuta. Sud časti ima tri člana i sudi u vijeću. Predsjednika i članove Suda časti bira i imenuje Skupština. Članovi Suda časti biraju se na vrijeme od dvije godine. Sud časti donosi i postupa u skladu s Poslovnikom o radu Suda časti, kojeg je prethodno potvrdio Upravni odbor.

V. SUKOB INTERESA I RJEŠAVANJE SPOROVA 

Članak 22.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi Predsjednika, članova Upravnog odbora Udruge i Tajnika u suprotnosti s interesima Udruge, a posebice kada njihov privatni interes utječe ili može utjecati na njihovu nepristranost u donošenju odluka i obavljanju dužnosti u tijelima Udruge propisanih zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Udruge.

Skupština može donijeti opće akte Udruge kojima se pobliže uređuju pitanja sukoba interesa.

U slučaju sumnje o postojanju vlastitog sukoba interesa, navedene osobe moraju o tome izvijestiti Sud časti, koji je u slučaju da utvrdi da sukob interesa postoji, dužan pisanom odlukom isključiti ih iz glasovanja o odlukama odnosno obavljanja dužnosti gdje postoji sukob interesa.

U slučaju sumnje da kod jedne ili više osoba iz prethodnog stavka postoji sukoba interesa ili u slučaju sumnje na povredu odredaba ovog Statuta ili drugih akata Udruge ili kada nastane spor između članova Udruge vezano za prava i obveze članova u Udruzi, svaki član može postaviti pisani zahtjev Sudu časti da odluči o tom pitanju u najkraćem mogućem roku.

Sve sporove nastale među članovima i tijelima Udruge međusobno, članovi i tijela će nastojati riješiti sporazumnim, mirnim putem. U slučaju da se članovi i tijela međusobno ne mogu sporazumjeti, a da za rješenje spora nije dovoljno primijeniti odredbe ovog Statuta ili druge opće akte Udruge, spor će riješiti Sud časti Udruge.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 23.

Udruga je članica Europske Konfederacije Udruženja Direktora (The European Confederation of Directors Associations – ecoDa). U sklopu svog članstva u navedenom udruženju, Udruga je dužna pravovremeno uplaćivati godišnju članarinu, te na druge načine sudjelovati u i doprinositi aktivnostima Europske Konfederacije Udruženja Direktora.

Udruga samostalno odlučuje o suradnji s drugim Udrugama i udruženjima, o povezivanju sa sličnim institucijama i o prestanku takve suradnje.

Udruga može ostvariti suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i učlanjivati se u te organizacije.
Odluke o učlanjivanju, odnosno suradnji ili povezivanju donosi Upravni odbor.
Sukladno potrebama i uvjetima, Udruga može uspostaviti i svoje ogranke. Ogranci Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ustroju, te prestanku djelovanja ogranaka Udruge donosi Upravni odbor.

VII. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

Članak 24.

Imovina Udruge sastoji se od:

- novčanih sredstava koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
- novčanih sredstava koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
- novčanih sredstava stečenih obavljanjem gospodarske djelatnosti Udruge,
- nekretnina i pokretnina Udruge, te
- drugih imovinskih prava.

Imovina Udruge može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Udruge, utvrđenih Statutom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za unapređenje djelatnosti udruge sukladno ovom Statutu.
Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i svih ostalim primjenjivim zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji Upravni odbor donosi za svaku kalendarsku godinu. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se godišnje financijsko izvješće, koje se javno objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.

U slučaju prestanka Udruge, njena imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova, ustupa se drugoj udruzi koja ima iste ili slične ciljeve kao i Udruga, sukladno odluci Skupštine.

VIII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 25.

Udruga će prestati djelovati odlukom Skupštine.
Udruga će prestati postojati ukoliko su ispunjeni razlozi za prestanak djelovanja Udruge sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o udrugama.
Likvidatora udruge imenuje Upravni odbor, sukladno odredbama Zakona o udrugama i drugim primjenjivim propisima. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

IX. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUGE

Članak 26.

Statut je temeljni akt Udruge i svi ostali opći akti Udruge moraju biti u skladu sa Statutom.
Statut Udruge se javno objavljuje na web stranici Udruge.
Statut Udruge i njegove izmjene i dopune donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta podnosi Upravni odbor. Upravni odbor navedeni prijedlog može uputiti sukladno vlastitoj odluci, ali i na temelju 1/3 članova Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja o upisu ovog Statuta u registar udruga.
U Zagrebu, 28. rujna 2015.

Predsjednica Hrvatske udruge članova nadzornih i upravnih odbora.

Dr.sc Ljiljana Katičić

Statut.pdf

Sponzori:

DEKRA