CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

Statut 05.2009.

Temeljem članka 11 Zakona o udrugama (N.N. 88/01), Skupština
HRVATSKE UDRUGE CERTIFICIRANIH ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA
donijela je

S T A T U T

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se:

 • naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora;
 • izgled znaka i pečata;
 • ciljevi, poslovi i djelatnost udruge te sredstva za rad udruge;
 • članstvo te prava i obveze članova udruge;
 • tijela upravljanja udrugom i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu;
 • način prestanka rada.

Članak 2.

Naziv Udruge: Hrvatska Udruga certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora: Skraćeni naziv - HUCNO

Sjedište Udruge je: Zagreb, Zadarska 80, VII. kat.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Članak 3.

Udruga se upisuje u registar udruga, koji vodi Gradski ured za opću upravu.

Udruga je neprofitna, nepolitična i nezavisna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak.

U dva reda složeni simbolični prikaz 5 stolica (krugova) tri u prvom redu od kojih je srednja istaknuta crvenom bojom a sve druge bijelom i u nastavku slova skraćenice udruge HUCNO.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge identičan je znaku Udruge, četvrtastog oblika dimenzija 20 x 40 mm.

Članak 6.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik neograničeno u okviru upisane djelatnosti, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, Dopredsjednik.

Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Udruge.

Predsjednik i Dopredsjednik su ovlašteni potpisnici Udruge.

Članak 7.

Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima Udruge jesu predsjednik i dopredsjednik Udruge.

Kod materijalnog i financijskog poslovanja Udruge potreban je potpis jednog od dva ovlaštena predstavnika Udruge.

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje:

 • pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • putem sredstava javnog priopćavanja.

II. TEMELJNI CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 9.

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Udruge jesu:

 • trajno stručno usavršavanje članova,
 • da se u statusnom pogledu obavljanje funkcije člana nadzornih i upravnih odbora tretira kao zasebna interdisciplinarna profesija,
 • da se upravljačke i poslovodne funkcije u gospodarstvu obavljaju u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, a prema jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike,
 • da se ustanove i razvijaju jedinstveni strukovni standardi glede statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti članova nadzornih i upravnih odbora,
 • razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja u Hrvatskoj.

Članak 10.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

 • razvijanje profesionalnih sposobnosti članova nadzornih i upravnih odbora u poduzetničkoj radnoj kulturi,
 • uspostavljanje nacionalnog standarda i minimalnih obvezatnih kriterija za članove nadzornih i upravnih odbora,
 • poticanje brige o zaštiti pravne sigurnosti članova nadzornih i upravnih odbora i briga za opseg i kvalitetu ugovornog prava iz radnog odnosa,
 • suradnja s gospodarskim komorama, poslodavcima, industrijskim sindikatima i drugim institucijama u svezi s ostvarivanjem programskih ciljeva i zadataka Udruge,
 • organizacija vanjske podrške i sustava kolektivnih pogodnosti u pružanju intelektualno-konzultantskih usluga i poslovnih informacija za potrebe članova.

III. ČLANSTVO U UDRUZI I PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 11.

Članovi mogu biti redoviti a Tajnik Udruge vodi Registar članova.

Članak 12.

Redovitim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je uspješno završila certificirani program Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora, kao i voditelji, predavači i tajnici programa.

Redoviti član ima pravo birati i biti biran u tijela Udruge.

Redoviti član plaća članarinu.

Članak 13.

Redoviti član Udruge ima pravo:

 • birati tijela Udruge
 • sudjelovati u djelatnostima Udruge
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge
 • biti obaviješten o radu Udruge.

Redoviti član Udruge dužan je:

 • ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge
 • pridržavati se odredaba Statuta
 • čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • najmanje jednom godišnje sudjelovati u programima edukacije u organizaciji inicijatora osnivanja Udruge
 • plaćati članarinu

Članak 14.

Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti.

Za teže povrede Statuta protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Predsjedništva, Predsjedništvo može članu izreći:

 • suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime Udruge
 • isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom uz pismenu izjavu
 • isključenjem.

O isključenju koje može uslijediti samo iz značajnih razloga, posebice zbog kršenja odredaba ovoga Statuta, odlučuje Predsjedništvo. Svakom članu do odluke o isključenju mora biti omogućen primjereni vremenski rok za očitovanje ili opravdanje u trajanju od najmanje mjesec dana do najduže tri mjeseca. Odluka o isključenju mora biti uručena članu preko pošte preporučenim pismom. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini. Rok za prigovor je mjesec dana od dana primitka odluke o isključenju. U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.

Udruga može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge.

Članak 17.

Odluku o visini članarine za redovite članove donosi Predsjedništvo.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM

Članak 18.

Udrugom upravljaju članovi preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Članak 19.

Tijela upravljanja Udrugom jesu:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Savjet
 • Nadzorni odbor
 • Počasni predsjednik
 • Sud časti
 • Odbor za poslovnu izvrsnost
 • Odbor za međunarodnu suradnju
 • Odbor za odnose s interesno-utjecajnim skupinama
 • Odbor za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH

Svi članovi tijela upravljanja Udrugom odgovaraju za svoj rad Skupštini.

Skupština

Članak 20.

Skupština je izborno tijelo Udruge i čine je svi redovni članovi Udruge. Skupština upravlja Udrugom posredno preko predstavnika koje bira u upravljačka tijela Udruge.

Skupština bira predsjednika na rok od dvije godine. Predsjednik Skupštine po dužnosti je član Predsjedništva.

Članak 21.

Redovita izborna sjednica Skupštine održava se svake dvije godine.

Redovitu izbornu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na inicijativu članova Predsjedništva. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dan i mjesto održavanja izborne sjednice.

Predsjedništvo je dužno sazvati izvanrednu izbornu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje trećina članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu predlagatelji su obavezni obrazložiti razloge sazivanja izvanredne izborne sjednice Skupštine.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 22.

Skupština;

 • bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora, te predsjednika i dopredsjednika Udruge,
 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • razmatra sva izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Skupština može razriješiti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvršavaju povjerene zadaće. Ukoliko Skupština razrješava rečena tijela u cijelosti, tada se bira novo tijelo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav izabrani.

Predsjedništvo

Članak 23.

Predsjedništvo je operativno kolegijalno tijelo.

Predsjedništvo ima najmanje 11 a najviše 17 članova, a Predsjednik i Dopredsjednik po svojoj funkciji su članovi Predsjedništva.

Članak 24.

Skupština bira članove Predsjedništva za razdoblje od dvije godine. Ako se broj članova Predsjedništva u tijeku jedne godine smanji ispod natpolovičnog broja svih članova, Predsjedništvo se može samo popuniti iz članstva Udruge do sljedećih izbora. Predsjedništvo može dopuniti svoj sastav iz redova članova Udruge, ali najviše do trećine broja izabranih članova Predsjedništva.

Članak 25.

Predsjednik sjednice saziva prema potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca.

Svaki član Predsjedništva ima pravo tražiti saziv sjednice, ako smatra da je o pitanju koje treba raspraviti potrebno sazvati sjednicu.

Na sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik Udruge, a koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 26.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. Odluke su valjane ako je na sjednici Predsjedništva nazočan natpolovični broj svih članova Predsjedništva.

Članak 27.

Predsjedništvo:

 • bira i imenuje člana Predsjedništva zaduženog za financije i blagajnu Udruge
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine se o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Predsjedništva Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • podnosi javno izvješće o radu jednom godišnje
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 28.

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini.

Predsjednik i dopredsjednik

Članak 29.

Skupština bira Predsjednika i Dopredsjednika Udruge za razdoblje od dvije godine. Ista osoba može se ponovo izabrati za Predsjednika ili Dopredsjednika.

Predsjednik ima istodobno i položaj predsjednika Predsjedništva, a Dopredsjednik Udruge je i dopredsjednik Predsjedništva.

Članak 30.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Udrugu
 • potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Predsjedništva Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge
 • saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva, te predlaže dnevni red
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.

Predsjednik vodi brigu da rad Udruge i njegovih tijela bude u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima, te odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi javno izvješće o radu Udruge, Predsjedništva i svome radu.

Za svoj rad i provedbu odluka predsjednik Udruge odgovara Skupštini i Predsjedništvu.

Dopredsjednik Predsjedništva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Dopredsjednik Predsjedništva pomaže u radu predsjedniku i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegova djelokruga, bira ga skupština na mandat od dvije godine.

Tajnik Udruge

Članak 31.

Tajnika udruge bira Predsjedništvo. Tajnik se bira na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana za tajnika Udruge.

Tajnik vodi Registar članova.

Tajnik je zadužen za organizaciju i obavljanje stručnih i administrativnih poslova Udruge.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Predsjedništvu Udruge.

Savjet Udruge

Članak 32.

Savjet udruge je stručno i savjetodavno tijelo udruge koje bira Predsjedništvo.

Savjet čine predsjednik Savjeta i najmanje tri člana, a bira se na rok od dvije godine i može biti ponovno izabran.

Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju izvješćuje članove Udruge i tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa Statutom i aktima Udruge te nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge vodeći računa o odgovornom i gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstvima.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 34.

Nadzorni odbor sastoji se od najmanje 3 člana, od kojih jedan ima funkciju Predsjednika, a bira ih Skupština iz redova članova Udruge na vrijeme od dvije godine.

Izabrani član Predsjedništva ne može biti član Nadzornog odbora. Osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udrugu ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova.

Počasni predsjednik

Članak 35.

Počasnog predsjednika Udruge, bira Skupština i po funkciji je član predsjedništva.

Sud časti

Članak 36.

Sud časti je povjerenstvo koje bira Predsjedništvo HUCNO u skladu sa Statutom. Zadaća je Suda časti nadzirati provođenje Etičkog kodeksa i izricati mjere za povrede njegovih odredbi. Sud časti usvaja poslovnik o svom radu.

Odbor za poslovnu izvrsnost

Članak 37.

Odbor za poslovnu izvrsnost operativno je tijelo Udruge koje bira Predsjedništvo.

Odbor za poslovnu izvrsnost čine Predsjednik odbora i najmanje tri člana, od koji jedan ima funkciju zamjenika predsjednika, a bira ih Predsjedništvo na vrijeme od dvije godine i mogu ponovo biti izabrani.

Predsjednik odbora za poslovnu izvrsnost po svojoj je funkciji član Predsjedništva.

Odbor za poslovnu izvrsnost za svoj je rad odgovoran Predsjedništvu.

Odbor za međunarodnu suradnju

Članak 38.

Odbor za međunarodnu suradnju operativno je tijelo Udruge koje bira Predsjedništvo.

Odbor za međunarodnu suradnju čine Predsjednik odbora i najmanje dva člana, od kojih jedan ima funkciju zamjenika Predsjednika. Predsjedništvo bira članove Odbora na rok od 2 godine i mogu biti ponovo izabrani. Odbor je za svoj rad odgovoran Predsjedništvu Udruge.

Predsjednik odbora za međunarodnu suradnju po svojoj je funkciji član Predsjedništva.

Odbor za odnose s interesno-utjecajnim skupinama

Članak 39.

Odbor za odnose s interesno-utjecajnim skupinama operativno je tijelo HUCNO koje bira Predsjedništvo.

Članove Odbora za odnose s interesno-utjecajnim skupinama, kojeg čine Predsjednik i najmanje dva člana, od kojih jedan ima funkciju zamjenika predsjednika, bira Predsjedništvo na vrijeme od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani.

Odbor za odnose s interesno-utjecajnim skupinama za svoj je rad odgovoran Predsjedništvu, a Predsjednik Odbora za odnose s interesno-utjecajnim skupinama po svojoj je funkcije član Predsjedništva.

Odbor za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH

Članak 40.

Odbor za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH operativno je tijelo Udruge koje bira Predsjedništvo.

Odbor za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH čine Predsjednik odbora i najmanje dva člana, od kojih jedan ima funkciju zamjenika predsjednika. Članove Odbora bira Predsjedništvo na rok od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani.

Predsjednik odbora za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH po svojoj je funkciji član Predsjedništva.

Odbor za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH je za svoj rad odgovoran Predsjedništvu.

V. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 41.

Udruga se može udružiti u druge asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Predsjedništvo.

Udruga može prema potrebi osnovati i ustrojiti ogranke diljem Republike Hrvatske. Ogranci Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ustroju, te prestanku djelovanja ogranaka Udruge donosi Predsjedništvo Udruge.

VI. SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

Članak 42.

Udruga raspolaže sredstvima koja se sastoje od stvari i novčanih sredstava.

Udruga ostvaruje prihode od:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga i darova
 • drugih izvora prihoda ostvarenih sukladno zakonu

Eventualni višak prihoda nad rashodima, kojeg bi ostvarila u obavljanju svoje djelatnosti, Udruga može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti, kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 43.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.

Članak 44.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Predsjedništvo Udruge donosi za svaku kalendarsku godinu.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se zaključni račun.

VII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 45.

Udruga prestaje radom u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

VIII. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUGE

Članak 46.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi ostali opći akti moraju biti u skladu sa Statutom.

Statut Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 47.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta može podnijeti Predsjedništvo po vlastitoj inicijativi, a najmanje trećina članova Skupštine može podnijeti zahtjev Predsjedništvu da taj postupak pokrene.

O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta upoznat će se članstvo Udruge sredstvima javnog priopćavanja.

Skupština Udruge razmatra primjedbe i mišljenja na prijedlog o promjenama Statuta i donosi odluku o promjeni Statuta, dvotrećinskom većinom članova prisutnih na sjednici.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ovaj Statut potvrđen je na Izbornoj skupštini Udruge u Splitu 06. srpnja 2007. godine, izmijenjen je i dopunjen na Skupštini Udruge održanoj 29.veljače 2008. u Opatiji, te je izmijenjen i dopunjen na Skupštini Udruge održanoj 23. svibnja 2009. u Bolu na Braču.

Bol, 23.svibnja 2009.

Predsjednik Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora

Sponzori:

DEKRA