CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

Temeljem članka 11 Zakona o udrugama (N.N. 88/01), Skupština
HRVATSKE UDRUGE CERTIFICIRANIH ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA
donijela je
________________________________________ 

S T A T U T

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se:

 • naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge;
 • zgled znaka i pečata;
 • ciljevi, poslovi i djelatnost udruge te sredstva za rad udruge;
 • članstvo te prava i obveze članova udruge;
 • tijela upravljanja udrugom i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu;
 • način prestanka rada.

 

Članak 2.

Naziv Udruge: Hrvatska Udruga certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora: Skraćeni naziv - HUCNO
Sjedište Udruge je: Zagreb, Zadarska 80.

Članak 3.

Udruga se upisuje u registar udruga, koji vodi Gradski ured za opću upravu.

Udruga je neprofitna, nepolitična i nezavisna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima status pravne osobe.

U pravnom prometu s trećim osobama Udruga istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

U pravnom prometu s trećim osobama Udruga za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

Članak 5.

Udruga ima znak.

U dva reda složeni simbolični prikaz 5 stolica (krugova) tri u prvom redu od kojih je srednja istaknuta crvenom bojom a sve druge bijelom i u nastavku slova skraćenice udruge HUCNO.

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge identičan je znaku Udruge, četvrtastog oblika dimenzija 20 x 40 mm, a sadrži naziv Udruge i sjedište, Zagreb.

Članak 7.

Udruga je pravna osoba sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje joj pripadaju po Ustavu i zakonu, upisana je u Registar društvenih organizacija.

Članak 8.

Udruga samostalno odlučuje o suradnji s drugim Udrugama i udruženjima, o povezivanju sa sličnim institucijama i o prestanku takve suradnje.

Udruga može ostvariti suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i učlanjivati se u te organizacije.
Odluke o učlanjivanju donosi Upravni odbor.

Članak 9.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik neograničeno u okviru upisane djelatnosti, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik.

Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik su ovlašteni potpisnici Udruge.

Članak 10.

Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima Udruge jesu predsjednik ili dopredsjednik Udruge.

Kod materijalnog i financijskog poslovanja Udruge potreban je potpis jednog od dva ovlaštena predstavnika Udruge.

Članak 11.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje:

 • pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način

putem sredstava javnog priopćavanja.

 

II. TEMELJNI CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

 Članak 12.

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Udruge jesu:

 • trajno stručno usavršavanje članova,
 • da se u statusnom pogledu obavljanje funkcije člana nadzornih i upravnih odbora tretira kao zasebna interdisciplinarna profesija,
 • da se upravljačke i poslovodne funkcije u gospodarstvu obavljaju u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, a prema jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike,
 • da se ustanove i razvijaju jedinstveni strukovni standardi glede statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti članova nadzornih i upravnih odbora,
 • razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja u Hrvatskoj
 • razvoj poslovne izvrsnosti

 

Članak 13.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

 • razvijanje profesionalnih sposobnosti članova nadzornih i upravnih odbora u poduzetničkoj radnoj kulturi,
 • uspostavljanje nacionalnog standarda i minimalnih obvezatnih kriterija za članove nadzornih i upravnih odbora,
 • organiziranje programa edukacije iz područja djelovanja udruge,
 • poticanje brige o zaštiti pravne sigurnosti članova nadzornih i upravnih odbora i briga za opseg i kvalitetu ugovornog prava iz radnog odnosa,
 • suradnja s gospodarskim komorama, poslodavcima, industrijskim sindikatima i drugim institucijama u svezi s ostvarivanjem programskih ciljeva i zadataka Udruge,
 • organizacija vanjske podrške i sustava kolektivnih pogodnosti u pružanju intelektualno-konzultantskih usluga i poslovnih informacija za potrebe članova
 • dodjela Hrvatske nagrade za poslovnu izvrsnost

   

III. ČLANSTVO U UDRUZI I PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 14.

Članovi mogu biti redoviti i počasni, a tajnik Udruge vodi Registar članova.

Članak 15.

Redovitim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je uspješno završila certificirani program Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora, certificirane programe edukacije Udruge kao i voditelji, predavači i tajnici programa. Počasne članove imenuje Upravni odbor.

Član ima pravo birati i biti biran u tijela Udruge.

Redoviti član plaća članarinu.

Zahtjev za učlanjenje u Udrugu podnosi se Upravnom odboru Udruge. O zahtjevu odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 16.

Član Udruge ima pravo:

 • birati tijela Udruge
 • sudjelovati u djelatnostima Udruge
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge
 • biti obaviješten o radu Udruge.

Član Udruge dužan je:

 • pridržavati se Etičkog kodeksa Udruge
 • ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge
 • pridržavati se odredaba Statuta
 • čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • ? sudjelovati u programima edukacije u organizaciji Udruge.

Članak 17.

Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti u slučaju povreda Etičkog kodeksa.

Za teže povrede Statuta protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog člana Udruge, Upravni odbor može članu izreći:

 • suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime Udruge
 • isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta. 

 

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom uz pismenu izjavu
 • isključenjem.

O isključenju koje može uslijediti samo iz značajnih razloga, posebice zbog kršenja odredaba ovoga Statuta, odlučuje Upravni odbor. Svakom članu od odluke o isključenju mora biti omogućen primjereni vremenski rok za očitovanje ili opravdanje u trajanju do mjesec dana. Odluka o isključenju mora biti uručena članu pismenim putem s potvrdom o primitku. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini. Rok za prigovor je mjesec dana od dana primitka odluke o isključenju. U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana Udruge. Odluka Upravnog odbora je konačna. 

Članak 19.

 

Udruga može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge.

Članak 20.

Odluku o visini članarine za redovite članove donosi Upravni odbor. 

IV. ČLANSKA ISKAZNICA

Članak 21.

Temeljem unosa u Registar članova, članu Udruge se izdaje članska iskaznica.

Članska iskaznica sadržava naziv i logotip Udruge, broj iskaznice koji odgovara broju upisa u registru članova Udruge i fotografiju člana Udruge.

U slučaju promjene bilo kojih od podataka u članskoj iskaznici, član Udruge je dužan bez odgode zatražiti izdavanje nove iskaznice.

Članska iskaznica je vlasništvo Udruge i u slučaju prestanka članstva u Udruzi, iskaznica se mora vratiti Udruzi.

Troškove izdavanja iskaznice snosi Udruga.

Odluku o veličini i obliku članske iskaznice donosi Upravni odbor Udruge.

 Članak 22.

Članska iskaznica je temeljni oblik identifikacije članstva u Udruzi, putem koje član potvrđuje svoj identitet i ostvaruje svoja prava i obveze.

Članskom iskaznicom se ne može utvrđivati identitet za javne potrebe izvan djelokruga i aktivnosti Udruge.

V. ČLANSKI REGISTAR

Članak 23.

Udruga štiti pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 24.

Registarski broj je unikatan i jedinstven registracijski broj člana Udruge.

Udruga svojim Pravilnikom o registraciji članova Udruge, utvrđuje standard i princip strukture i sadržaja registracijskog broja.

Članak 25.

Članovi Udruge dužni su obavijestiti Udrugu o svakoj promjeni podataka sadržanih u registru Udruge u roku osam dana od dana nastale promjene.

VI. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM

Članak 26.

Udrugom upravljaju članovi preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Članak 27.

Tijela upravljanja Udrugom su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Savjet
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Upravni odbor je najviše izvršno tijelo Udruge.

Upravnom odboru u radu pomažu sljedeći odbori:

 • Odbor za poslovnu izvrsnost
 • Odbor za međunarodnu suradnju
 • Odbor za odnose s interesno-utjecajnim skupinama
 • Odbor za unaprjeđenje regulatornog okvira korporativnog upravljanja u RH

 

Upravni odbor u svojem radu može osnovati i druge odbore.

Odbori postupaju u skladu s poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Svi članovi tijela upravljanja Udrugom odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru.


Skupština

Članak 28.

Skupština je izborno tijelo Udruge i čine je svi članovi Udruge. Skupština upravlja Udrugom posredno preko predstavnika koje bira u upravljačka tijela Udruge.

Skupština bira predsjednika Skupštine na rok od dvije godine. Predsjednik Skupštine po dužnosti je član Upravnog odbora. 

Članak 29.

 
Redovita izborna sjednica Skupštine održava se svake dvije godine.

Redovitu izbornu sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dan i mjesto održavanja izborne sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje trećina članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu predlagatelji su dužni navesti dnevni red.

Članak 30.

Skupština:

 • bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog, Nadzornog odbora, Savjeta i Suda časti, te predsjednika i dopredsjednika Udruge,
 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • razmatra sva izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Skupština može razriješiti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvršavaju povjerene zadaće. Ukoliko Skupština razrješava rečena tijela u cijelosti, tada se bira novo tijelo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav izabrani.

Članak 31.

Kvorum Skupštine čini najmanje 1/5 (jednapetina) svih članova Udruge.

Ukoliko na sjednici Skupštine ne bude zadovoljen kvorum, nova sjednica Skupštine saziva se nakon proteka sat vremena te tada prisutni članovi Udruge čine kvorum Skupštine.

Upravni odbor 

Članak 32.

 
Upravni odbor je operativno kolegijalno tijelo.

Upravni odbor broji najmanje 9, a najviše 19 članova. Predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge, počasni predsjednik Udruge, predsjednik Skupštine te predsjednici odbora navedenih u članku 27., stavak 3, po svojoj funkciji su članovi Upravnog odbora.

Članak 33.

Skupština bira članove Upravnog odbora za razdoblje od dvije godine. Ako se broj članova Upravnog odbora smanji ispod najmanjeg broja članova utvrđenog u članku 32, stavak 2, predsjednik Udruge ili dopredsjednik Udruge dužan je sazvati Skupštinu u roku od mjesec dana.

Članak 34.

Predsjednik Udruge saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi, a najmanje jedan put u šest mjeseci.

Svaki član Upravnog odbora ima pravo tražiti saziv sjednice, ako smatra da je o pitanju koje treba raspraviti potrebno sazvati sjednicu.

Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik Udruge, a koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 

Članak 35.

 
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. Odluke su valjane ako je na sjednici Upravnog odbora nazočna nadpolovična večina članova Upravnog odbora.

Članak 36.

Upravni odbor:

 • bira i imenuje člana Upravnog odbora zaduženog za financije i blagajnu Udruge
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine se o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Upravnog odbora Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • podnosi izvješće o radu Skupštini jednom godišnje
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
 • usvaja financijski plan i završni račun te podnosi izvještaj Skupštini
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge
 • podnosi Skupštini izvještaj o primanju novih članova i o isključenju članova Udruge.

 

Članak 37.

 
Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.


Predsjednik i dopredsjednik

Članak 38.

Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Udruge za razdoblje od dvije godine. Ista osoba može se ponovo izabrati za predsjednika ili dopredsjednika.

Predsjednik Udruge ima istodobno i položaj predsjednika Upravnog odbora, a dopredsjednik Udruge je i dopredsjednik Upravnog odbora.

Članak 39.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora, te predlaže dnevni red
 • rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.

Predsjednik Udruge vodi brigu da rad Udruge i rad njezinih tijela bude u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima, te odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o radu Udruge, Upravnog odbora i svome radu.

Za svoj rad i provedbu odluka predsjednik Udruge odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Dopredsjednik Udruge pomaže u radu predsjedniku Udruge i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegova djelokruga.


Tajnik Udruge
 

Članak 40.

 
Tajnika udruge bira Upravni odbor. Tajnik se bira na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana za tajnika Udruge.

Tajnik sudjeluje u radu Upravnog odbora, ali bez prava glasa.

Tajnik Udruge vodi Registar članova.

Za svoj rad tajnik Udruge je odgovoran Upravnom odboru Udruge.

Asistent Udruge
 

Članak 41.

 

Asistent Udruge je zadužen za organizaciju i obavljanje stručnih i administrativnih poslova Udruge.

Za svoj rad Asistent Udruge odgovoran je predsjednik Udruge i tajniku Udruge.

Savjet Udruge 

Članak 42.

 

Savjet Udruge je stručno i savjetodavno tijelo Udruge koje bira Skupština.

Savjet čine predsjednik Savjeta i najmanje tri člana, a najviše ukupno 5 članova, a bira se na rok od dvije godine i može biti ponovno izabran.

Nadzorni odbor

Članak 43.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju izvješćuje članove Udruge i tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa Statutom i aktima Udruge te nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge vodeći računa o odgovornom i gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstvima.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 44.

Nadzorni odbor Udruge sastoji se od najmanje 3 člana, od kojih jedan ima funkciju Predsjednika, a bira ih Skupština iz redova članova Udruge na vrijeme od dvije godine.

Izabrani član Upravnog odbora ne može biti član Nadzornog odbora. Osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udrugu ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova.

Počasni predsjednik

Članak 45.

Počasnog predsjednika Udruge bira Skupština i po funkciji je član Upravnog odbora.

Sud časti
 

Članak 46.

 
Sud časti je tijelo koje bira Skupština u skladu sa Statutom. Zadaća je Suda časti nadzirati provođenje Etičkog kodeksa i izricati mjere za povrede njegovih odredbi. Sud časti ima tri člana i sudi u vijeću. Predsjednika i članove Suda časti bira i imenuje Skupština. Članovi Suda časti imaju svoje zamjenike. Zamjenike Suda časti bira i imenuje Skupština. Članovi Suda časti te njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od dvije godine. Sud časti postupa u skladu s Poslovnikom o radu Suda časti.

VII. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 47.

 
Udruga se može udružiti u druge asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor.

Sukladno potrebama i uvjetima, Udruga može uspostaviti i svoje ogranke. Ogranci Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ustroju, te prestanku djelovanja ogranaka Udruge donosi Upravni odbor.

VIII. SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

Članak 48.

Udruga raspolaže sredstvima koja se sastoje od stvari, novčanih sredstava i prava.

Udruga ostvaruje prihode od:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga i darova
 • drugih izvora prihoda ostvarenih sukladno zakonu.

Eventualni višak prihoda nad rashodima, kojeg bi ostvarila u obavljanju svoje djelatnosti, Udruga može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti, kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 49.

Upravni odbor određuje iznos članarine za tekuće razdoblje.

Uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.

Članak 50.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Upravni odbor donosi za svaku kalendarsku godinu.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

IX. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 51.

Udruga prestaje radom u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

X. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUGE

Članak 51.

Statut je temeljni akt Udruge i svi ostali akti moraju biti u skladu sa Statutom.

Statut Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 52.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta može podnijeti Upravni odbor po vlastitoj inicijativi, a najmanje trećina članova Skupštine može podnijeti zahtjev Upravnom odboru da taj postupak pokrene.

O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta upoznat će se članstvo Udruge.

Članak 53.

Svi članovi Udruge obvezni su raditi u skladu s propisanim procedurama, radnim uputama i pravilnicima o radu.

U slučaju ne postupanja članova Udruge prema pravilima stavka jedan ovoga članka, QA Manager za te članove predlaže korektivnu mjeru Sudu časti.

Članak 54.

Predsjednik odbora za poslovnu izvrsnost predlaže QA Managera Udruge, a bira ga Upravni odbor na razdoblje od dvije godine. Ista osoba može ponovno biti izabrana za QA Managera Udruge.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Ovaj Statut potvrđen je na Izbornoj skupštini Udruge u Splitu 06. srpnja 2007. godine, izmijenjen je i dopunjen na Skupštini Udruge održanoj 29.veljače 2008. u Opatiji, izmijenjen i dopunjen na Skupštini Udruge održanoj 23. svibnja 2009. u Bolu na Braču te je izmijenjen i dopunjen na Skupštini Udruge održanoj 06. ožujka 2010. u Zadru.


Zadar, 06.ožujka 2010.


Predsjednik Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora

Daniele Divjanović

Statut

Sponzori:

DEKRA