CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

Preporuke o nagrađivanju

Skupština HUCNO-a na sjednici održanoj dana 26. rujna 2008. usvojila je sljedeće

PREPORUKE ZA NAGRAĐIVANJE ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA

1.

1.1.
SVRHA I NAMJENA PREPORUKA

Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora usvojila je Preporuke za nagrađivanje članova nadzornih i upravnih odbora (dalje: Preporuke za nagrađivanje) u skladu sa svojim djelatnostima određenima Statutom Udruge.
1.2. Preporuke su neobvezatnoga karaktera, utemeljene su na postojećemu zakonodavstvu i hrvatskom Kodeksu korporativnog upravljanja koji su donijele Zagrebačka burza i HANFA, te u skladu s Preporukama Europske komisije o nagrađivanju direktora (2004/913/EC).
1.3. Preporuke su namijenjene dioničkim društvima, a posebice onima čijim se dionicama trguje na uređenu tržištu vrijednosnih papira.
2. ZNAČENJE IZRAZA U PREPORUKAMA
2.1. Izraz „neka“/„preporučuje se“ itd.u Preporukama ima značenje dobre prakse.
2.2. Izraz „članovi upravnog odbora“ u ovim se preporukama rabi za neizvršne direktore u dioničkim društvima s monističkim ustrojem organa.

3. NAGRADA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG I UPRAVNOG ODBORA3.1.

Opće odredbe

Preporučuje se da se članovima nadzornog i upravnog odbora odredi nagrada za njihov rad i naknada troškova u vezi s radom
3.2. Nagrada se može odrediti i sudjelovanjem člana odbora u dobiti društva.
3.3. U društvima s monističkim ustrojem organa članovi upravnog odbora, koji su ujedno i izvršni članovi upravnog odbora društva, osim prava na nagradu za obavljanje dužnosti člana upravnog odbora imaju pravno na nagradu za obavljanje funkcije izvršnog direktora. Za određivanje nagrada izvršnim direktorima primjenjuju se Preporuke za primanja članova uprave i izvršnih direktora u dioničkim društvima.
3.4. Osobi koja je istodobno član upravnog odbora i izvršni direktor naknađuju se troškovi koje je imala kao član upravnog odbora.


Odluke glavne skupštine
3.5. Preporučuje se da glavna skupština utvrdi postojanje neovisnosti i kvalitete rada članova nadzornog i upravnog odbora i njihovih komisija. Preporučuje se da glavna skupština unaprijed donese odluke navedene u idućim točkama.
3.6. Glavna skupština mora donijeti odluku kojom određuje nagrade, naknadu troškova i posebnih pogodnosti (dalje: cjelokupne nagrade) članovima nadzornog i upravnog odbora.
3.7. Preporučuje se da glavna skupština društva donese odluku kojom će odrediti visinu proračuna nadzornog i upravnog odbora namijenjenog plaćanju:
 • troškova obrazovanja/izobrazbe članova
 • troškova nagrada vanjskih stručnjaka
 • drugih potrebnih troškova.
3.8. Preporučuje se da glavna skupština donese odluku kojom se određuju nagrade i naknada troškova članovima komisija nadzornog i upravnog odbora. Glavna skupština svojom odlukom može ovlastiti nadzorni ili upravni odbor da sami odrede plaće članova komisija iz proračuna nadzornog ili upravnog odbora
3.9.


3.10.
Rasprava o nagradama članova nadzornog, odnosno upravnog odbora mora se na glavnoj skupštini povezati s raspravom o izvješću o radu nadzornog, odnosno upravnog odbora, odnosno s raspravom o godišnjemu financijskom izvješću i izvješću o stanju društva.


Sustav cjelokupnih nagrada

Preporučuje se da cjelokupna nagrada za rad članovima nadzornih odnosno upravnih odbora sadržava:
- nagrade za obavljanje funkcije 
 • osnovna nagrada za obavljanje funkcije 
 • dodatna nagrada za obavljanje posebnih dužnosti, zadataka/zadaća ili funkcija (npr. funkcija predsjedanja i sl.) 
 • dodatna nagrada za obavljanje posebnih dužnosti i zadataka/zadaća ovisno o objektivnim okolnostima društva

- nagradu za sudjelovanje na sjednicama
- naknadu troškova i posebne pogodnosti poradi obavljanja funkcije.

3.11. Preporučuje se da cjelokupne nagrade za rad članova komisija nadzornih odnosno upravnih odbora sadržavaju:
- nagrade za obavljanje funkcije
 • osnovna nagrada za obavljanje funkcije
 • dodatna nagrada za obavljanje posebnih dužnosti, zadataka/zadaća ili funkcija (npr. funkcija predsjedanja i sl.)

 
- nagradu za sudjelovanje na sjednicama
- naknadu troškova nastalih poradi obavljanja funkcije.

 3.12. Preporučuje se da član nadzornog ili upravnog odbora za svoj rad u komisijama nadzornog ili upravnog odbora bude posebno plaćen.
  3.13.
Pri odlučivanju o visini osnovne nagrade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora potrebno je poštivati objektivne okolnosti kao što su:
 • opseg, zahtjevnost i kompleksnost zadataka/zadaća i odgovornost članova
 • zahtijevana stručnost i aktivnost članova
 • veličina i kompleksnost poslovanja društva
 • gospodarske okolnosti u kojima društvo posluje.
3.14. Nagrada članovima nadzornog i upravnog odbora treba:
 • adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s njihovim funkcijama u nadzornom odboru i komisijama
 • osigurati prikladan poticaj koji bi uravnotežio interese članova nadzornog odbora s interesima društva
 • biti određena na takav način da ne ugrožava sposobnost članova nadzornog odbora da donose odluke u najboljemu interesu društva.
3.15. Nagrada članovima nadzornog i upravnog odbora treba se sastojati od:
 • fiksnog dijela koji je nepromjenjiv i ne ovisi o rezultatima poslovanja, osim ako su rezultati poslovanja društva takvi da bi isplata fiksne naknade bila nepravedna i u velikom nerazmjeru s rezultatima poslovanja
 • varijabilnog dijela koji je uvjetovan rezultatima poslovanja u određenomu prošlom i budućem razdoblju.3.16.

Nagrada za obavljanje funkcije

Preporučuje se da nagrada za obavljanje funkcije bude sastavljena od osnovne naknade za obavljanje funkcije; dodatka za ispunjavanje posebne dužnosti, zadaće ili funkcije člana; i naknade za obavljanje posebne dužnosti iz zadaća nastalih zbog objektivnih okolnosti u kojima se nalazi društvo.
3.17.

 
Posebne obveze, zadaće i funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora smatraju se na primjer: funkcija predsjednika i potpredsjednika nadzornog ili upravnog odbora, konkretne zadaće za koje se zadužuje pojedini član itd.
3.18. Objektivne okolnosti društva koje mogu prouzročiti posebne obveze i zadaće članovima nadzornog i upravnog odbora smatraju se na primjer: prezaduženost društva, negativna bilanca poslovanja, pripreme za preuzimanje društva ili moguće preuzimanje drugoga društva, itd.
3.19. Preporučuje se da se nagrada za obavljanje funkcije člana odredi u godišnjem iznosu koji se može isplatiti jednokratno ili u mjesečnim obrocima.
3.20. Preporučuje se da se nagrada za obavljanje posebnih obveza, zadaća i funkcija odredi kao postotak od osnovne naknade s obzirom na tu posebnu obvezu, zadaću ili funkciju.
3.21. Preporučuje se da se dodatak za ispunjenje posebnih obveza i zadaća poradi objektivnih okolnosti društva odredi kao postotni dodatak na osnovnu nagradu, uzimajući u obzir specifičnost okolnosti u kojima se društvo nalazi ili se očekuje da će se naći.


Sudjelovanje na sjednicama
3.22. Nagrada za sudjelovanje na sjednicama je nagrada za vrijeme koje član nadzornog ili upravnog odbora ili član komisije nadzornog ili upravnog odbora provede pribivajući sjednicama tih tijela.
Naknada troškova i pogodnosti
3.23. Članovima nadzornog i upravnog odbora naknađuju se svi posebni troškovi koji nastanu u vezi s njihovom djelatnošću u nadzornom ili upravnom odboru (trošak prijevoza, dnevnice, troškovi stanovanja, administrativna i druga davanja, itd.), te troškovi članarina u strukovnim organizacijama i troškovi obrazovanja, koji su u neposrednoj vezi s obavljanjem njihove funkcije u nadzornom ili upravnom odboru.
3.24. Preporučuje se omogućivanje članovima nadzornog i upravnog odbora i drugih pogodnosti ako su one smislene i potrebne za obavljanje njihove funkcije.


Preporučene visine nagrada
3.25. Preporučuje se da cjelokupni iznos nagrade člana upravnog odbora bude viši nego što bi bio u slučaju kad bi obavljao funkciju člana nadzornog odbora u istom društvu kad bi ga ono imalo.
3.26. Preporučuje se da nagrade za posebne obveze, zadaće i funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora iznose:
 • za predsjednika nadzornog ili upravnog odbora društva 50% do 100% osnovne naknade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora
 • za potpredsjednika nadzornog ili upravnog odbora društva 10% dodatnog iznosa na naknadu za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora, bez obzira na stvarni opseg djelovanja u toj funkciji.
3.27. Preporučuje se da nagrada za posebne okolnosti koje proizlaze iz objektivnog položaja društva ne premašuje 50% od osnovne naknade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora.
3.28. Preporučuje se da ukupni iznos nagrade za sudjelovanje na sjednicama, s obzirom na predviđeni ili uobičajeni broj sjednica nadzornog ili upravnog odbora, ne prelazi 50% osnovne nagrade za obavljanje funkcije člana.
3.29. Preporučuje se da nagrada članu nadzornog ili upravnog odbora za obavljanje dodatne funkcije člana komisije iznosi 50% osnovne naknade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora.
3.30. Preporučuje se da se vanjske suradnike u komisijama plaća tako da se osigura članstvo vrhunskih neovisnih stručnjaka.
3.31. Preporučuje se da nagrade za sudjelovanje na sjednicama članova komisija budu jednake nagradama za sudjelovanje na sjednicama za članove nadzornih i upravnih odbora.
3.32. Preporučuje se da postotak dodatne nagrade za obavljanje funkcije predsjednika i potpredsjednika komisija bude jednak postotku nagrade za te funkcije u nadzornom ili upravnom odboru.


Osiguranje od odgovornosti za štetu članova nadzornog i upravnog odbora
3.33. Preporučuje se da društvo omogući osiguranje od odgovornosti za štetu vezanu za obavljanje dužnosti člana nadzornog i upravnog odbora društva na takav način da osigura interese društva posebno sa stajališta upravljanja rizikom društava.
Dostupnost podataka o primicima članova nadzornog i upravnog odbora
3.34. Preporučuje se da podatci o iznosima cjelokupnih primitaka članova nadzornog i upravnog odbora, kao i drugi iznosi dodijeljeni za rad nadzornog i upravnog odbora, budu dostupni dioničarima društva u izvješću o radu nadzornog, odnosno upravnog odbora.
3.35. Preporučuje se da se obveznost izvješća odredi u statutu društva ili u odluci o imenovanju člana nadzornog, odnosno upravnog odbora.

Preporuke.pdf


Stupanje preporuka na snagu

Preporuke stupaju na snagu na dan kad ih usvoji Skupština HUCNO-a.
Preporuke će se objaviti na internetskoj stranici www.hucno.hr.

Sponzori:

DEKRA