CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

Etički kodeks

Temeljem članka 9. Statuta HUCNO, Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih odbora, zastupana po prof. dr. Marijanu Cinguli predsjedniku društva, u svrhu razvijanja i poticanja izvrsnosti rada, a naročito radi podizanja razine stručne i etičke osposobljenosti članova nadzornih odbora te razvijanja načela društvene odgovornosti u korporativnom upravljanju, donosi

ETIČKI KODEKS

HRVATSKE UDRUGE CERTIFICIRANIH ČLANOVA NADZORNIH ODBORA

Kodeks je izraz slobodne volje i primjenjivat će u poslovnom odlučivanju članovi nadzornih odbora u organizacijama u kojima su postavljeni, neovisno o tome jesu li ovisni ili neovisni članovi nadzornog odbora i neovisno o tome obavljaju li dužnost izvršnih direktora ili ne.

PREAMBULA

Etično djelovanje članova nadzornih odbora doprinosi napretku svih sudionika tržišnog natjecanja, a posebice onih koji su aktivno uključeni na tržištu kapitala. Članovi Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora ističu kao najvažniji cilj u svom radu provoditi načela društvene odgovornosti u korporativnom upravljanju i odlučivati temeljem odredbi ovog Kodeksa. Prihvaćanje odredbi Etičkog kodeksa i njihova primjena u poslovnim organizacijama omogućava da se u članstvo nadzornih odbora biraju pošteni i kompetentni pojedinci koji će djelovati sukladno najvišim etičkim standardima čime će razvijati povjerenje svih zainteresiranih subjekata u gospodarskom djelovanju. Jačanje povjerenja svih sudionika u tržišnom natjecanju unaprijedit će i razvoj tržišta kapitala, posebice u dijelu zaštite manjinskih vlasnika i potencijalnih investitora. Etički kodeks temelji se na OECD načelima korporativnog upravljanja i Kodeksu korporativnog upravljanja koji su zajednički usvojile HANFA i Zagrebačka burza, a ujedno prihvaća sve međunarodne standarde i važeće nacionalne propise kojima se uređuju pitanja korporativnog upravljanja. Odstupanje od navedenih dokumenata izravna je povreda ovog kodeksa.

1. Opće odredbe i temeljni pojmovi

Članak 1.

Etički kodeks HUCNO
1) Etički kodeks HUCNO je obvezatan za sve članove HUCNO te ih vodi u njihovoj osobnoj odluci da etično odlučuju i podižu razinu društvene odgovornosti u svojim organizacijama.

Način primjene Etičkog kodeksa
2) Etički kodeks primjenjuje se odlučivanjem na sjednicama nadzornih odbora te je njegova primjena preporučljiva svim članovima, bez obzira jesu li članovi HUCNO ili nisu. Za primjenu načela iz Etičkog kodeksa odgovorni su svi članovi HUCNO.

Članak 2.

Svrha Etičkog kodeksa
1) Svrha Etičkog kodeksa je promicanje vrijednosti specifičnih za rad i djelovanje članova Nadzornih odbora te korporativno upravljanje. Etički kodeks sadrži odredbe o temeljnim etičkim načelima koje se usvajaju slobodnom voljom, a obvezuju na etično odlučivanje. Primjenom Etičkog kodeksa povećava se razina društvene odgovornosti u korporativnom upravljanju.

Članak 3.

Temeljni pojmovi

Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih odbora (HUCNO)
1) Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih odbora je neprofitna, nepolitična i nezavisna pravna osoba. Djelovanje Udruge je javno. Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Udruge jesu:

  1. trajno stručno usavršavanje članova,
  2. da se u statusnom pogledu obavljanje funkcije člana nadzornih odbora tretira kao zasebna interdisciplinarna profesija,
  3. da se upravljačke i poslovodne funkcije u gospodarstvu obavljaju u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, a prema jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike,
  4. da se ustanove i razvijaju jedinstveni strukovni standardi glede statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti članova nadzornih odbora,
  5. razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja u Hrvatskoj.

Sud časti HUCNO
2) Sud časti je povjerenstvo koje bira Predsjedništvo HUCNO u skladu sa Statutom. Zadaća je Suda časti nadzirati provođenje Etičkog kodeksa i izricati mjere za povrede njegovih odredbi. Sud časti usvaja poslovnik o svom radu.

Društvena odgovornost
3) Društvena odgovornost pojedinca i organizacije je briga o poštovanju zakona, nacionalnih i međunarodnih standarda te dobrih poslovnih običaja u interesu svih pojedinaca i skupina koje ovise o djelovanju organizacije (stakeholders). Društvena odgovornost uključuje i brigu o prirodnom okružju, a postiže se primjenom etičnog odlučivanja.

Etično okružje
4) Etično okružje je korporativna kultura koja potiče etično djelovanje svih članova organizacije pojedinačno, te organizacije kao cjeline i njezinih sastavnih dijelova.

Etično odlučivanje
5) Etično odlučivanje uključuje poštovanje zakona, međunarodnih i nacionalnih standarda te ostalih propisa i poslovnih običaja, a temelji se na neovisnoj i stručnoj prosudbi te vlastitoj savjesti.

2. NAČELA ETIČKOG KODEKSA

Članak 4.

Odgovorno stupanje u članstvo nadzornih odbora
1) Članovi nadzornog odbora članovi dužni su upoznati standarde i načela koja nalaže HUCNO, usvojiti ih i preuzeti odgovornosti koju nosi članstvo i postići zadovoljavajuću razinu stručne osposobljenosti i motiviranosti.

Članak 5.

Prihvaćanje načela dobrog gospodarstvenika
1) U svom radu članovi nadzornog odbora postupaju u skladu s načelom dobrog gospodarstvenika: zalažu se za usklađivanje kratkotrajnih i dugoročnih interesa društva u kojem djeluju, za usklađivanje interesa dioničara, zaposlenika i ostalih interesnih skupina. Uspješnost društva mjere podjednako financijskim i nefinancijskim mjerilima nastojeći promicati društvenu odgovornost.

Članak 6.

Pravo i dužnost na stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
1) U nadzornim tijelima, članovi nadzornih odbora dužni su djelovati sukladno propisima, pravnim postupcima, Statutom društva, načelima struke i ovog Kodeksa. U cilju tog postignuća svjesni su potrebe učenja i ulaganja u cjeloživotno obrazovanje, kao i u međusobnu razmjenu znanja i iskustava te razvijati potrebu za učenjem i kod svojih mlađih suradnika.

Članak 7.

Profesionalan rad i djelovanje
1) Neovisno i etično, na temelju zakona i ostalih propisa o korporativnom upravljanja članovi nadzornih odbora poštuju načela dobre prakse i primjenjuju najnovija postignuća društvene odgovornosti. Djeluju temeljem osobnih etičkih uvjerenja i savjesti te nastojeći da se u društvu razvija ozračje etičke kulture i poduzetništva.

Članak 8.

Transparentnost i povjerljivost
1) U nadzornim odborima članovi udruge su aktivni i teže uspješnosti, poslove izvršavaju racionalno i transparentno kako bi postigli organizacijski rast i uspjeh. Na iskazane potrebe pojedinih interesnih skupina odgovaraju bez odlaganja.

2) Pravovremeno i kvalitetno komuniciranje unutar organizacije kao i komuniciranje organizacije s vanjskim okružjem, jedan je od najvažnijih čimbenika gospodarskog uspjeha na načelima društvene odgovornosti. Način transparentnog komuniciranja i nastojati ga provesti na svim razinama, čuvanje poslovne tajnu i interesa organizacije koju zastupaju, u okvirima usvojenih etičkih standarda predstavljaju obvezu članova udruge kao i obveza nadziranja provođenja odluka nadzornog odbora i vjerodostojno izvješćivati Skupštinu o stanju i planovima društva, u skladu s običajima i potrebama tržišta kapitala.

Članak 9.

Sukob interesa
1) Svi članovi HUCNO izbjegavati će sukob interesa (sukob interesa koji uzrokuju obiteljski odnosi, prijateljske veze, intimne veze, financijski interesi i slično).

Članak 10.

Primanje darova
1) Članovi HUCNO dužni su se uzdržavati od primanja darova ili poticati darivanje bilo za sebe ili za drugu osobu za vrijeme obavljanja svoje dužnosti, a za koje se može pretpostaviti da će posredno ili neposredno imati utjecaja na objektivnost u obavljanju dužnosti te imaju obvezu uklanjanja svakog pokušaja korupcije.

3. NADZOR I SANKCIJE

Članak 11.

Nadzor nad primjenom načela Etičkog kodeksa
1) Nadzor nad primjenom načela provode svi članovi HUCNO, a naročito članovi Predsjedništva i Suda časti.

Članak 12.

Postupci i sankcije u slučaju povrede Etičkog kodeksa
1) Postupci i sankcije u slučaju povrede Kodeksa provode se u skladu sa Statutom HUCNO, odlukama Predsjedništva i u skladu s odredbama Poslovnika o radu Suda časti HUCNO.

Sankcioniranje povrede odredbi Etičkog kodeksa
2) Za sankcioniranje povrede odredbi Etičkog kodeksa odgovoran je Sud časti HUCNO. Postupanja propisana ovim Kodeksom ne uređuju prava, obveze i odgovornosti članova u okviru Društva u kojem djeluje te nisu alternativa za građanske, kaznene, upravne i stegovne postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima Društva u kojem članovi djeluju.

4. STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

Članak 13.

Predsjednik HUCNO:

Etički kodeks HUCNO stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči u sjedištu HUCNO – a.

prof. dr. sc. Marijan Cingula

Zagreb - Split, 06.07.2007. godine

Sponzori:

DEKRA